پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (115-120)

عنوان : ( بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله )

نویسندگان: عادله سلیمانی , محمدجواد وریدی , صادقی ماهونک علیرضا , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ابتدا ویژگی های شیمیایی ماهی پوزانک که تاکنون هیچ مطالعه ای در زمینه آن صورت نگرفته، اندازه گیری شد و با ماهی کیلکا گونه آنچویی که فراوان ترین میزان صید را در بین شگ ماهیان و گونه های مختلف کیلکای دریای خزر دارد مقایسه گردید، نتایج به دست آمده نشان داد که میزان چربی، پروتئین، خاکستر و ماده خشک ماهی پوزانک بالاتر از کیلکای آنچویی بود، مقایسه اسیدهای چرب نشان داد، میزان EPA در ماهی پوزانک بسیار بالاتر بوده که نشان می دهد این ماهی منبع سرشار امگا 3 می باشد. پس از آن جهت ارزیابی اثر روش های نمک زنی و خشک کردن روی تغییرات رطوبت و نمک بافت، عمل نمک زنی به سه روش سنتی (رایج در شمال کشور)، آب نمک گذاری با دو غلظت اشباع و 20 درصد انجام شد و در نهایت نمونه های نمک سود شده با دو روش آفتابی و خشک کن با دمای 30 درجه خشک شدند، نتایج به دست آمده نشان داد که میزان جذب نمک و خروج آب در روش های نمک زنی متفاوت بوده و در روش سنتی بالاتر بود، اما با اینکه نمونه ها در انتهای نمک زنی در روش سنتی رطوبت کمتری داشتند، در پایان خشک کردن میزان رطوبت نهایی بالاتری به دست آوردند.

کلمات کلیدی

, ماهی پوزانک, کیلکای آنچویی, نمک زنی, خشک کردن, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034273,
author = {سلیمانی, عادله and وریدی, محمدجواد and صادقی ماهونک علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {115--120},
numpages = {5},
keywords = {ماهی پوزانک، کیلکای آنچویی، نمک زنی، خشک کردن، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله
%A سلیمانی, عادله
%A وریدی, محمدجواد
%A صادقی ماهونک علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2012

[Download]