پژوهش های صنایع غذایی, دوره (22), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (51-61)

عنوان : ( ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف )

نویسندگان: فرشته دهقان نصیری , محبت محبی , فریده طباطبائی یزدی , محمدحسین حدادخداپرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موادغذایی پوشش دار شده، با توجه به ویژگی های ظاهری، بافت ترد، رنگ، عطر و طعم دلپذیر بسیار موردتوجه می باشند. ویژگی های کیفی این موادغذایی تحت تاثیر ویژگی های رئولوژیکی مواد تشکیل دهنده ی پوشش قرار دارد. در این پژوهش ویژگی های رئولوژیکی شامل شاخص قوام سیال، شاخص قانون توان و ویسکوزیته ی ظاهری دو نوع پوشش )فرمول متداول و پوشش حاوی 2% متیل سلولز( حاوی سطوح مختلف آرد گندم، سویا و ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. داده های رفتار جریان به خوبی با استفاده از قانون توان برازش شدند . تمامی نمونه ها رفتار ضعیف شونده با برش 0 بدست آمد. نتایج نشان داد که / 0 تا 32 / را نشان دادند. شاخص رفتار جریان در فرمولاسیون های مختلف بین 63 افزودن متیل سلولز باعث افزایش ثبات و رفتار ضعیف شوندگی با برش پوشش می شود. ویسکوزیته ی ظاهری نمونه ها 7 )پاسکال ثانیه( تغییر کرد.در کلیه نمونه ها، / 0 تا 66 / در شرایط آزمایش و در درجه ی برش 200 )بر ثانیه( بین 36 پوشش با 00 % آرد سویا، بالاترین ویسکوزیته ظاهری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, خواص رئولوژیکی, پوشش خمیری, آرد سویا, آرد گندم, آرد ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034855,
author = {دهقان نصیری, فرشته and محبی, محبت and طباطبائی یزدی, فریده and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2012},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-515X},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {خواص رئولوژیکی، پوشش خمیری، آرد سویا، آرد گندم، آرد ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خواص رئولوژیکی پوششهای خمیری مخصوص سرخ کردن تهیه شده با ترکیبهای مختلف
%A دهقان نصیری, فرشته
%A محبی, محبت
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2012

[Download]