پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (21-30)

عنوان : ( بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت )

نویسندگان: مرجان سلیمان پور , رسول کدخدایی , آرش کوچکی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر صمغ قدومه شهری (صفر، 2 / 0، 4/0 و 6/0درصد وزنی) بر خصوصیات امولسیون روغن ذرت در آب تهیه شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر ( 2 درصد وزنی) در 7: pH مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ویژگی های امولسیون، قطر متوسط، سطح مخصوص ویژه، توزیع اندازه قطرات امولسیون، ویسکوزیته و رفتار جریان اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها حاکی از این بود که با افزایش غلظت صمغ از صفر به 2/0 درصد، قطر متوسط ذرات به طور معنی داری کاهش یافت اما با افزایش غلظت تا 6/0 درصد تغییر معنی داری در اندازه ذرات امولسیون ها مشاهده نگردید. افزایش غلظت صمغ اثر معنی داری بر سطح مخصوص قطرات و پهنای توز یع ذرات امولسیون ها نداشت. منحنی توزیع اندازه ذرات نشانگر یکنواختی بیشتر قطرات فاز پراکنده در امولسیون حاوی غلظت بالای صمغ ( 6/0) بود. بررسی ویسکوزیته و رفتارجریان ا امولسیون ها نیز بیانگر این بود که ویسکوزیته امولسیون ها به طور قابل ملاحظه ای با افزایش غلظت صمغ افزایش یافت و امولسیو ن های حاوی صمغ در تمامی موارد رفتار رقیق شونده با برش را نشان دادند. نتیجه بررسی رفتار جریان امولسیون ها نشانگر تبعیت رفتار امولسیون ها از مدل هرشل باکلی بود.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, صمغ قدومه شهری, پایداری امولسیون, رفتار جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035178,
author = {سلیمان پور, مرجان and رسول کدخدایی and کوچکی, آرش and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {امواج فراصوت، صمغ قدومه شهری، پایداری امولسیون، رفتار جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت
%A سلیمان پور, مرجان
%A رسول کدخدایی
%A کوچکی, آرش
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2013

[Download]