مدیریت فردا, دوره (11), شماره (33), سال (2013-2) , صفحات (115-128)

عنوان : ( کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سعیده فنودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برای آنان ایجاد کنند ، این تلاش ارزش ادراک شده از طرف مشتریان را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر موفقیت سازمان خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, مدل سروکوآل, خدمات, بیمارستان, ارزش ایجادشده مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035244,
author = {کاظمی, مصطفی and سعیده فنودی},
title = {کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2013},
volume = {11},
number = {33},
month = {February},
issn = {2228-6048},
pages = {115--128},
numpages = {13},
keywords = {مدل سروکوآل، خدمات، بیمارستان، ارزش ایجادشده مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد
%A کاظمی, مصطفی
%A سعیده فنودی
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2013

[Download]