پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2013-1) , صفحات (349-352)

عنوان : ( بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده )

نویسندگان: رضا نصیری راد , محمدحسین حدادخداپرست , امیر حسین الهامی راد , شیوا روفیگری حقیقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چای سبز از برگهای گیاه کاملیا سیننزیس تهیه می شود. کاتچین های چای سبز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می شوند و دارای اثرات مفیدی در بدن می باشند. یکی از مراحل مهم در استخراج کاتچین ها و تهیه نوشیدنی چای سبز مرحله دم آوری آن است. هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن اثر دمای دم آوری(c˚80 و70 ،60 ) و زمان دم آوری (15 و10 ، 5 دقیقه) همچنین فصل برداشت برگ سبز بر میزان کل ترکیبات فنولیک چای سبز تهیه شده در مرکز تحقیقات چای لاهیجان می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار کل پلی فنول به روش فولین سیو کالتو فنول بر روی چای سبز دم آوری شده نشان داد که نمونه حاصل از برداشت در فصل تابستان و بهار ترکیبات پلی فنول بیشتری از نمونه حاصل از برداشت در فصل پاییز را دارا هستند همچنین عصاره چای سبز دم آوری شده در زمان 15 دقیقه دارای بیشترین مقدار پلی فنول می باشد و اثر دمای دم آوری در میزان کل پلی فنول معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, چای سبز , ترکیبات فنولیک , دم آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035402,
author = {رضا نصیری راد and حدادخداپرست, محمدحسین and امیر حسین الهامی راد and شیوا روفیگری حقیقت},
title = {بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {8},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {349--352},
numpages = {3},
keywords = {چای سبز ،ترکیبات فنولیک ، دم آوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده
%A رضا نصیری راد
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A امیر حسین الهامی راد
%A شیوا روفیگری حقیقت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2013

[Download]