پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (175-181)

عنوان : ( بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری )

نویسندگان: حسن دروگر , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمدحسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر خواص فیزیکی (ابعاد، جرم، حجم، چگالی، قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب اصطکاک بر سطوح آهن گالوانیزه و چوب) و برخی خواص مکانیکی بافت گوشت و پوست (مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی) برای خربزه قصری در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش اندازه خربزه قصری چگالی، ضریب کرویت و خواص مکانیکی گوشت کاهش ولی خواص مکانیکی پوست افزایش می یابد. بیشترین مقادیر مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی پوست خربزه مربوط به اندازه بزرگ بوده که این مقادیر به ترتیب عبارتند از: MPa 4/22، MPa93/0 و N.mm 18/62. بیشترین مقادیر چگالی، ضریب کرویت، مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی گوشت خربزه مربوط به اندازه کوچک بوده و مقادیر آن به ترتیب: g.cm-3 11/1، 624/0، KPa 8/156، KPa 19/21، N.mm82/31 تعیین شد

کلمات کلیدی

, خربزه قصری, خواص هندسی, ضریب اصطکاک, مدول الاستیسیته, چقرمگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036171,
author = {دروگر, حسن and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and محمدحسین سعیدی راد},
title = {بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {175--181},
numpages = {6},
keywords = {خربزه قصری، خواص هندسی، ضریب اصطکاک، مدول الاستیسیته، چقرمگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری
%A دروگر, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A محمدحسین سعیدی راد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2013

[Download]