بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فروزان طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از روش های غیر حرارتی به دلیل آسیب کم تر به کیفیت و ارزش مواد غذایی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در این پژوهش اثر شوک اولتراسوند بر باکتری گرم منفی Escherichia coli PTCC 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش میزان مشخصی از باکتری Escherichia coli (CFU/ml 108×1.5) به مدت 2، 4، 6، 8 و 10 دقیقه تحت اثر فرکانس KHZ20 قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تاثیر Escherichia coli تحت اثر اولتراسوند میزان باکتری Escherichia coli به طور معنی داری کاهش پیدا کرد، به طوریکه این میزان زنده مانی در تیمار 10 دقیقه به CFU 102×5 کاهش پیدا نمود، بنابراین با توجه به اثر کشندگی اولتراسوند بر Escherichia coli و روند کاهش این باکتری در شرایط آزمایشگاهی می توان انتظار داشت که از اوالتراسوند به عنوان یک روش غیر حرارتی برای کاهش سایر میکروارگانیسم های بیماری زا در مواد غذایی بهره برد.

کلمات کلیدی

, زنده مانی, اوالتراسوند, اشرشیا کلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036990,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فروزان},
title = {بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {زنده مانی، اوالتراسوند، اشرشیا کلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]