اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , امید علی خوارزمی , فاطمه بیگی نصرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعارض در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است و اگر به طور صحیح مدیریت شود موجبات رشد سازمان را فراهم می آورد. بنابراین مدیران باید مهارت های لازم برای مدیریت صحیح تعارضات را بیاموزند که یکی از مهمترین مهارتها هوش هیجانی است که به سازگاری افراد در موقعیت های زندگی توجه دارد.بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان شهرداری منطقه چهار مشهد می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. در جریان پژوهش با هشت نفر از کارمندان شهرداری منطقه 4 مشهد در رابطه با هوش هیجانی و سبک حل تعارض آنها و رابطه بین ایندو مصاحبه شد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که هوش هیجانی با سبک حل تعارض مصالحه رابطه مستقیم و با سبک حل تعارض رقابت رابطه غیر مستقیم دارد. البته نظرات افراد حاکی از آن بود که سایر عوامل همچون شخصیت، عقاید و ارزشها و مذهب نقش پررنگ تری در شکل دهی به سبک حل تعارض افراد دارند. شهرداری مشهد در چند سال اخیر تمرکز زیادی بر رسیدگی به امور خدماتی شهر مشهدداشته است. واضح است که با بهره گیری از روش های مناسب حل تعارض و آموزش مدیران عملکرد سازمان و کارکنانش بهبود یافته و افزایش بهره وری کارکنان را موجب میشود و شهردای را در ارائه خدمات هر چه بهتر یاری میرساند

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, تعارض, مدیریت تعارض, کارمندان, شهرداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037028,
author = {رحیم نیا , فریبرز and خوارزمی, امید علی and بیگی نصرابادی, فاطمه},
title = {بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هوش هیجانی، تعارض، مدیریت تعارض، کارمندان، شهرداری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوارزمی, امید علی
%A بیگی نصرابادی, فاطمه
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]