بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح )

نویسندگان: گلشن شاکری , عبداله جمشیدی , سعید خان زادی , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و بررسی اثر فاکتورهای مختلف محیطی شامل،اسانس زنیان، دمای انکوباسیون، pH محیط و دز تلقیح بر رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم بود.اسانس مورد استفاده با استفاده از دستگاه GC-Mass مورد آنالیز قرار گرفت، سپس در محیط کشت BHI براث، 48 حالت مختلف برای رشد باکتری طراحی گردید که شامل سه غلظت اسانس زنیان ( 0%، 015/0 %، 03/0 % و 06/0 %)، دو دمای انکوباسیون (C 35⁰و ⁰C 25)،سه pH محیط( 7، 6 و5) و دو دز تلقیح (cfu ml 1- 105و 103) بود. برای هر حالت 3 تکرار در نظر گرفته شدو مشاهده کدورت در لوله های آزمایش مبنای رشد باکتری در یک دوره 30 روزه قرار گرفت. مدل بقای پارامتریک با توزیع لگ – نرمال، جهت بررسی اثر متغیرهای مستقل مذکور بر زمان شروع رشد باکتری ( مشاهده کدورت) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از تاثیر معنی دار ( p<0.05) هر یک از این متغیرها بر رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم بوده و همچنین نشان داد که مدل لگ – نرمال وسیله مناسبی جهت تخمین رشد باکتری تحت شرایط مختلف محیطی می باشد.

کلمات کلیدی

, سالمونلا تیفی موریوم, مدل سازی رشد, اسانس زنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037200,
author = {شاکری, گلشن and جمشیدی , عبداله and خان زادی, سعید and عزیز زاده, محمد},
title = {مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سالمونلا تیفی موریوم، مدل سازی رشد، اسانس زنیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح
%A شاکری, گلشن
%A جمشیدی , عبداله
%A خان زادی, سعید
%A عزیز زاده, محمد
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]