علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (41), سال (2013-12) , صفحات (47-57)

عنوان : ( آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت )

نویسندگان: روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , علیرضا بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن نجفی فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مایکوتوکسین ها متابولیت های سمی تولید شده توسط برخی از گونه های جنس های قارچی از قبیل آسپرژیلوس ، پنیسیلیوم و فوزاریوم می باشند. این ترکیبات در بسیاری از گونه های جانوری و انسان، سرطان زا، جهش زا ، عامل ناقص الخلقه زایی و سرکوب کننده سامانه ایمنی هستند. انسان از طریق غذاهایی همچون شیر، غلات، حبوبات و ادو یه ها ی مختلف در معرض آفلاتوکسین و اکراتوکسین قرار می موجود در فلفل قرمز ایران (سبزوار ) توسط (OTA ) A و اکراتوکسین (AF) گیرد. هدف از این مطالعه تعیین محتوای آفلاتوکسین با آشکارساز فلورسانس و با استفاده از ستون خالص ساز ایمونوافینیتی می باشد . از فاز (HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در تعیین آفلاتوکسین ها و از فاز متحرک آب- استونیتریل- استیک اسید ( ( v / v / v , 15: 25 : متحرک آب- استونیتریل – متانول ( 60 و حد (LOD) 1 میلی لیتر در دقیقه استفاده گردید. حد تشخیص / با سرعت جریان 0 A در تعیین اکراتوکسین ( v / v / v , 2: 51: 47 0/ 0/14 و 45 AFG و 2 AFG 0 میکروگرم در کیلوگرم ، برای 1 / 0/1 و 3 AFB و 2 AFB به ترتیب برای 1 (LOQ) تعیین مقدار -96/ 0 میکروگرم در کیلوگرم بدست آمد. مقادیر متوسط بازیافت مایکوتوکسین ها 2 / 0/15 و 5 OTA میکروگرم در کیلوگرم و برای در سطح 2 AFG و 2 AFB در سطح 10 میکروگرم در کیلوگرم ، 2 AFG و 1 AFB 71/1 درصد بود و محدوده بازیافت هنگامی که 1 ، AFG1 ، AFB2 ، AFB در سطح 5 میکروگرم در کیلوگرم به فلفل قرمز اضافه شده بود ، برای 1 OTA میکروگرم در کیلوگرم و 61 درصد به /1- 66 درصد و 80 /3-92/ 66 درصد ، 5 /5-71/ 79 درصد ، 9 /3-114/ 82 درصد ، 2 /7-89/ به ترتیب 2 OTA و AFG2 دست آمد. در این تحقیق، 36 نمونه فلفل از سطح مزرعه جمع آوری و تا رسیدن به رطوبت استاندارد (حداکثر 11 درصد) در آفتاب ( با 35 درصد) خشک گردی د. آفلاتوکسین کل در 25 ± 25 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت نسبی محیطی 5 ± میانگین دمای روزانه 5 3 میکروگرم بر / 0 با انحراف معیار 9 /4-15/ 69 درصد ) از 36 نمونه تحت آزمایش تشخیص داده شد و میزان این آلودگی 6 / نمونه ( 4 بالاترین شیوع آلودگی را دارا بوده و در 25 نمونه از مجموع 36 نمونه یافت B کیلوگرم بود. از بین انواع آفلاتوکسین ها، آفلاتوکسین 1 8 درصد ) دارای میزان آفلاتوکسین بالاتر از / 19 درصد ) و سه نمونه ( 34 / شد. ازنمونه ها ی مورد آزمایش ، به ترتیب هفت نمونه ( 5 5 میکروگرم بر کیلوگرم) و آفلاتوکسین کل ( 10 میکروگرم برکیلوگرم) بود . میزان ) AFB محدودیت های نظارتی اتحادیه اروپا برای 1 OTA 0 میکروگرم بر کیلوگرم شناسایی شد. مقادیر / 0 با انحراف معیار 62 /74-2/ 16 درصد) در مقادیر 17 / نیز در شش نمونه ( 7 OTA در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از محدودیت های قانونی مجاز نبود.

کلمات کلیدی

, ادویه, فلفل قرمز, آفلا توکسین. اکراتوکسین؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037233,
author = {سالاری, روزیتا and حبیبی نجفی, محمدباقر and علیرضا بروشکی and مرتضوی, سید علی and محسن نجفی فتحی},
title = {آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {41},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {ادویه، فلفل قرمز، آفلا توکسین. اکراتوکسین؛ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت
%A سالاری, روزیتا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A علیرضا بروشکی
%A مرتضوی, سید علی
%A محسن نجفی فتحی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2013

[Download]