بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم )

نویسندگان: فریبا نقی پور , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: شیر سویا یا فوچانگ علاوه بر غنی سازی محصولات صنایع غذایی به دلیل مواد مغذی زیاد )پروتئین و چربی با قابلیت هضم بالا(، پلی اسیدهای چرب اساسی، لسیتین و آهن قادر است با تقلید از برخی خواص ویسکوالاستیک گلوتن در محصولات بدون گلوتن صنایع پخت بر کمیت و کیفیت این دسته از مواد غذایی مؤثر باشد. 7 و 10 ،5 ،3 ، مواد و روش ها: با توجه به مطالعات صورت گرفته هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر پودر حاصل از شیر سویا در پنج سطح 0 درصد )براساس وزن آرد( بر میزان رطوبت، تخلخل، رنگ پوسته و بافت کیک بدون گلوتن سورگوم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بود. نتایج و بحث: با افزایش درصد پودر شیر سویا در فرمولاسیون، میزان رطوبت نمونه های کیک بدون گلوتن افزایش یافت. این در حالی بود که نمونه حاوی 5 و 7 درصد پودر شیر سویا از میزان تخلخل بیشتری برخوردار بودند. همچنین با بررسی نتایج مشخص گردید که تنها افزودن 5 درصد پودر شیر سویا به فرمولاسیون کیک بدون گلوتن سورگوم سبب کاهش میزان سفتی بافت نسبت به نمونه شاهد )نمونه فاقد پودر شیر سویا( شد. علاوه بر این افزودن پودر شیر سویا در تمام سطوح سبب کاهش میزان مؤلفه L* پوسته گردید در حالیکه در میزان مؤلفه a* و b* نمونه های تولیدی اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد ایجاد ننمود. نتیجه گیری کلی: در نهایت نتایج پذیرش کلی نمونه های تولیدی نشان داد که دو نمونه حاوی 3 و 5 درصد پودرشیر سویا )به خصوص نمونه حاوی 5 درصد از این افزودنی( امتیاز بیشتری را در ارزیابی حسی توسط پانلیست ها کسب نمودند. در نهایت می توان گفت افزودن پودر شیر سویا سبب بهبود خصوصیات کمی و کیفی کیک بدون گلوتن سورگوم می گردد.

کلمات کلیدی

, پودر حاصل از شیر سویا, کیک بدون گلوتن سورگوم, بافت, رنگ, تخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037531,
author = {نقی پور, فریبا and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پودر حاصل از شیر سویا، کیک بدون گلوتن سورگوم، بافت، رنگ، تخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم
%A نقی پور, فریبا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]