دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی , 2013-11-25

عنوان : ( بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط )

نویسندگان: , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افت کیفیت مواد غذایی به دلیل تغییرات فیزیکوشیمیایی یا واکنش های شیمیایی است، که عمدتا در اثر انتقال جرم بین ماده غذایی و محیط اطراف و یا در درون ماده غذایی صورت می گیرد. فیلم ها و پوشش های خوراکی می توانند مواد غذایی را در مقابل نفوذ گازها و ترکیبات فعال افزوده شده به این مواد حفاظت کنند و کیفیت آن را در طول حمل و نقل، انبارداری و تا زمان مصرف حفظ کنند. هدف از این پژوهش تولید پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا و بررسی اثر ضد میکروبی این پوشش بر قارچ Alternaria citri در پرتقال می باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی ابتدا پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی در چهار غلظت 20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر تهیه، پس از ضد عفونی کردن پرتقال ها بوسیله الکل اتیلیک 70 درصد و خشک شدن آن ها، پرتقال ها به میزان مشخصی از کپک Alternaria citri (CFU/ml 108 × 5/1) آغشته و تحت اثر پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی در دمای محیط قرار گرفتند. در روز های معین (صفر، 3، 6 و 9) پوشش پرتقال ها جدا گردیده و برای انجام آزمایش های میکروبی توسط روش رینز (WCR) از آن ها یک سوسپانسیون میکروبی تهیه شد. از سوسپانسیون میکروبی حاصل طبق استاندارد ملی 2-8923 رقت های اعشاری تهیه گردید. این پژوهش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد اثر نوع پوشش کربوکسی متیل سلولز بر تعداد Alternaria citri موجود در سطح پرتقال معنی دار بود (p < 0/05). مقایسه بین تعداد Alternaria citri موجود در پرتقال-هایی که با پوشش کربوکسی متیل سلولز پوشیده شده بود و تعداد Alternaria citri موجود در پرتقال های فاقد پوشش نشان داد، تعداد Alternaria citri موجود در سطح پرتقال های روکش شده به طور معنی داری (p < 0/05) کم تر از تعداد Alternaria citri موجود در پرتقال های فاقد پوشش بود. علت کاهش تعداد Alternaria citri را می توان کاهش نفوذ اکسیژن در سطح پرتقال دانست. بنابراین میتوان از پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا برای افزایش زمان ماندگاری پرتقال استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کربوکسی متیل سلولز, برگ گیاه حرا, پرتقال, Alternaria citri
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037553,
author = {, and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربوکسی متیل سلولز، برگ گیاه حرا، پرتقال، Alternaria citri},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط
%A ,
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی
%D 2013

[Download]