پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (291-298)

عنوان : ( اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ )

نویسندگان: فاطمه حیدری , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکتورهای رنگی، ظرفیت حفظ آب، میوگلوبین، مت میوگلووبین، ااکیوی میوگلووبین و اکیوی میوگلووبین ،pH هدف از انجام این تحقیق بررسی 4 و 3 میلوی متور و نیوا کواتر ( ،7/ گوشت چرخ شده بوا. ار این پژوهش از 3 نوع گوشت )گاو، شتر و شترمرغ( و 4 اندازه خرا کران )اندازه روزنه های 5 ظرفیت حفظ آب، میوگلوبین، مت میوگلوبین، ااکیی میوگلوبین، ارجه اشباعیت، فام، نیوبت ،pH . استفااه شد ، ارجوا روشو،ی، مرموای و زرای بواند اما ارجا مختلف خرا کران ت،ها بور ظرفیوت حفوظ آب گوشوت و ارجوه )p>5/ نمونه های گوشتی مختلف اارای اختلاف آماری مع،ی اار ) 55 ار هیچ یک از موارا بررسی شده )نوع گوشت و اندازه روزنه چرخ گوشت( ΔE ااشت. اکییمیوگلوبین و )p>5/ اشباعیت آن اثر آماری مع،ی ااری ) 55 کواهش ارجوه )R2=5/ و ظرفیت حفوظ آب ) 997 )R2=5/ با ارجه روش،ی ) 999 pH اارای اختلاف مع،ی ااری نبوا. همچ،ین ضرایب همبیتگی بالای ظرفیت حفظ آب و ،pH ار گوشت ها توجیه نموا. ار این بررسی گوشت شتر مرغ بالاترین pH روش،ی و افاایش ظرفیت حفظ آب را همگام با افاایش پایین ترین ارجه روش،ی را ااشت و عکس این نتایج ار مورا گوشت گاو

کلمات کلیدی

, اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037605,
author = {حیدری, فاطمه and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی},
title = {اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {291--298},
numpages = {7},
keywords = {اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو; شتر و شتر مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ
%A حیدری, فاطمه
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2014

[Download]