بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی رنگ کنسانتره آب چغندر قرمز تولیدی با روش های مختلف )

نویسندگان: روژین معازیان , محبت محبی , سیداحمد شهیدی یاساقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول فرصم هقلاع ریخا ههد دنچ ب یعیبط یاهاذغ هب ناگدننک رادیاپ نود یندوزفا داوم و هدننک هظحلام لباق دشر یعونصم ا هتشاد یا دیلوت نیاربانب .تس گنر یم هک یعیبط یاه دنشابن رضم لقادح ای و دنشاب ملاس دنناوت یم رظن هب یرورض هرتناسنک زا .دسر یم ردنغچ عیبط گنر ناونع هب ناوت هیهت رد ی داوم ی وت یارب شور نیرتهب نتفای نیاربانب درک هدافتسا ییاذغ هرتناسنک دیل ادیاپ اب یا لااب گنر تیفیکو یر زئاح یم تیمها .دشاب آرف یترارح فلتخم یاهدنی یارب ردنغچ بآ هیهت هدافتسا نییعم ییاهن سکیرب اب هدش ظیلغت زمرق دش . رتماراپ ن گنر یاه هنوم هدش ظیلغت یاه رارق یبایزرا دروم تفرگ . هزادنا یاهروتکاف یریگ رارق ریثأت تحت ار گنر یاهروتکاف یرادانعم روط هب تسا هتسناوت فلتخم یترارح یاهدنیآرف هک داد ناشن گنر .دهد هدمآ تسد هب جیاتن یم نایب هک دنک یدوبان و گنر لیکشت بآ ظیلغت یاهدنیآرف نیح رد هنادگنر هویم اجنا زمرق ردنغچ یم م .دوش دنیآرف سمتا یترارح یرف یم هیهت یارب یزیمآ تیقفوم روطب دناوت هویمبآ

کلمات کلیدی

, چغندر قرمز , رنگ طبیعی, فرآیند حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037676,
author = {روژین معازیان and محبی, محبت and شهیدی یاساقی, سیداحمد},
title = {بررسی رنگ کنسانتره آب چغندر قرمز تولیدی با روش های مختلف},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چغندر قرمز ، رنگ طبیعی، فرآیند حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رنگ کنسانتره آب چغندر قرمز تولیدی با روش های مختلف
%A روژین معازیان
%A محبی, محبت
%A شهیدی یاساقی, سیداحمد
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]