فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (43-58)

عنوان : ( مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی )

نویسندگان: محمد حسین سعیدی راد , عباس روحانی , سعید ظریف نشاط , مجتبی ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهایش تنش یکی از آزمون های معین برای شناسایی ویژگی های ویسکوالاستیک محصولات کشاورزی می باشد. داده های رهایش تنش از آن جهت اهمیت دارند که اطلاعات مفید و ارزشمندی مانند سفتی میوه، رسیدگی، فرآوری غذا و پیش بینی تغییرات در مواد در طول بارگذاری مکانیکی را فراهم می کنند. در این مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار، رقم اردستانی، که در ایران کشت می شود مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، آزمون رهایش تنش در سه اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) و در سه زمان مختلف برداشت انجام شد. دو مدل متداول (مدل تعمیم یافته ماکسول و مدل پلگ) به داده های آزمایشگاهی برازش شدند

کلمات کلیدی

, مدل ماکسول, مدل پلگ, رهایش تنش, انار, ویسکوالاستیک, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037861,
author = {محمد حسین سعیدی راد and روحانی, عباس and سعید ظریف نشاط and مجتبی ناصری},
title = {مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی},
journal = {فرآوری و نگهداری مواد غذایی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3544},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {مدل ماکسول، مدل پلگ، رهایش تنش، انار، ویسکوالاستیک، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی
%A محمد حسین سعیدی راد
%A روحانی, عباس
%A سعید ظریف نشاط
%A مجتبی ناصری
%J فرآوری و نگهداری مواد غذایی
%@ 2423-3544
%D 2011

[Download]