بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , سمیرا براتیان قرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جهت تولید کف کنسانتره انار با استفاده از پایدار کننده صمغ عربی با هدف دست‌یابی به کف با حداقل دانسیته کف و حجم زهکشی شده (حداکثر پایداری کف)، صورت پذیرفت که تحت این شرایط کف تولیدی مناسب ترین حالت جهت وارد شدن به مرحله خشک کن را دارد. مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل کنسانتره انار، صمغ عربی، سفیده تخم مرغ و مالتودکسترین بودند. متغیرهای مستقل شامل صمغ عربی (در سه غلظت 2/0، 45/0 و 6/0 وزنی/وزنی)، کنسانتره انار با سه بریکس متفاوت (9، 5/12 و 16) و مدت زمان های هم زدن (3، 4 و 5 دقیقه) بودند که اثر آنها بر پایداری و دانسیته کف حاصل بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر اصلی صمغ عربی بر پایداری و دانسیته کف های تولیدی در سطح آماری 5 درصد معنی دار بودند. بررسی نتایج حاصل نیز حاکی از معنی دار بودن اثرات متقابل سه متقیر مستقل فوق بر پایداری و دانسیته نمونه های کف تولیدی بودند. دانسیته و مقدار مایع جدا شده در بهترین حالت (غلظت صمغ 45/0، بریکس 16 و زمان هم زدن 5/4 دقیقه) به ترتیب 3/0گرم بر میلی لیتر و 20 میلی لیتر بود.

کلمات کلیدی

, کنسانتره انار, کف, پایداری, صمغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037949,
author = {خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری and محبی, محبت and براتیان قرقی, سمیرا},
title = {بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کنسانتره انار، کف، پایداری، صمغ عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A براتیان قرقی, سمیرا
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]