پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (47-60)

عنوان : ( بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی )

نویسندگان: زینب جاری , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو ذرات تیتانیوم اکسید هنگامی که در محیط آبی تحت اثر اشعه ماوراء بنفش قرار گیرند به دلیل تولید هیدروکسیل های اکسیژن دار خاصیت میکروب کشی پیدا می کنند. گروهه ای هیدروکسیل اک سی ژن دار با تخریب دیواره سلولی بعضی از میکروارگانیسم ها سبب نابودی آنها می شوند. در این تحقیق اثرکشندگی تیتانی وم اکسید روی چهار نوع میکروارگانیسم مضر در مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت. باکتری های بیماریزای اشریشیا کولی و استافیلوکوکوس آرئوس، قارچ توکسین زای آسپرژیلوس پارازیتیکوس و مخمر عامل فساد ساکارومایسس سرویزیا در محیط کشت- های اختصاصی خود که حاوی دو غلظت نانو ذرات تیتانیوم اکساید بودند کشت داده 60 و ، شدند. این نانو ذرات قبلاً توسط دو لامپ اولتراویولت در زمانهای 0 (شاهد) 30 120 دقیقه پرتودهی شده بودند و پس از کشت در شرایط مناسب برای هر میکروارگانیسم گرمخانه گذاری شده و تعداد باکتری های رشد کرده شمارش شدند. نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تعداد باکتری های اشرشیا کولی در هر دو غلظت تیتانیوم اکساید که بالا تر از 60 دقیقه پرتودهی فعال شده بودند به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافتند. در حالیکه هیچ کدام از تیمارها اثری روی باکتری استافیلوکوکوس نداشتند. میزان کاهش سلولهای زنده برای مخمر ساکارومایسس 56 % و 70 % بودند. نتایج این / سرویزیا و قارچ آسپزژیلوس پارازیتیکوس به ترتیب 8 تحقیق نشان دهنده اثرات نابود کنندگی یا بازدارندگی رشد میکرو اورگانیزم ها توسط نانو ذرات تیتانیوم برای استفاده در پژوهش های آتی می باشد.

کلمات کلیدی

, اثرات کشندگی, باکتری های بیماریزا, قارچ های مولد سم, کنترل رشد, نانوذرات تیتانیم اکساید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038113,
author = {زینب جاری and عبدالمجید مسکوکی and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0937},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {اثرات کشندگی; باکتری های بیماریزا; قارچ های مولد سم; کنترل رشد; نانوذرات تیتانیم اکساید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی
%A زینب جاری
%A عبدالمجید مسکوکی
%A مرتضوی, سید علی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2012

[Download]