علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (43), سال (2014-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل )

نویسندگان: معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مسعود یاورمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروسهای روده ای از جمله عوامل مهم بیماریزا هستند که از طریق مواد غذایی انتقال می یابند. متاسفانه روشهای مناسبی برای نمونه برداری و بررسی ویروسها در مواد غذایی وجود ندارد. در نتیجه شناخت عوامل بیماریزای ویروسی در اپیدمیهای ایجاد شده توسط مواد غذایی با روشهای معمول بندرت انجام میشود. در این پژوهش، از کلی فاژ MS2 بعنوان یک مدل برای مطالعه روشهای استخراج و تغلیظ انترو ویروسها از سطح ماده غذایی استفاده شد. روش شستشو و استخراج کلی فاژ از سطح سبزیجات با استفاده از بافرهای مختلف شستشو بررسی گردید. از بین ده بافر استفاده شده، چهار بافر (گلایسین 05/0 مولار و کلرید سدیم 150 میلی مولار با pH 5/9، گلایسین 05/0 مولار و بیف اکسترکت 1% با pH 5/9 و بیف اکسترکت 3% با دو pH 5/7 و 5/9) دارای بیشترین میزان بازیافت در مرحله استخراج بودند (به ترتیب 82%، 88%، 92% و 82%). بعلاوه ضریب تغلیظ کلی فاژ با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (8000) 10% و نمک کلرید سدیم 3/0 مولار نیز ارزیابی گردید. میزان تغلیظ کلی فاژ بالای 80% بود و مشخص گردید نوع بافر تاثیری بر روی میزان بازیافت ویروس در مرحله تغلیظ ندارد. بر طبق نتایج بدست آمده زمان ماندگاری ویروس در محلول پلی اتیلن گلیگول اهمیت زیادی در میزان تغلیظ داشت. بیشترین میزان تغلیظ با یک شب ماندگاری در 0C4 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, سبزیجات آماده مصرف, روشهای شستشو. ویروسهای روده ای, کلی فاژ MS2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038444,
author = {بحرینی, معصومه and حبیبی نجفی, محمدباقر and باسامی, محمدرضا and یاورمنش, مسعود},
title = {بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {43},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سبزیجات آماده مصرف، روشهای شستشو. ویروسهای روده ای، کلی فاژ MS2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل
%A بحرینی, معصومه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A باسامی, محمدرضا
%A یاورمنش, مسعود
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2014

[Download]