پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (152-160)

عنوان : ( بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست )

نویسندگان: سیدامیر توکلی لاهیجانی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست

کلمات کلیدی

بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038613,
author = {توکلی لاهیجانی, سیدامیر and شهیدی, فخری and وریدی, مهدی and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {152--160},
numpages = {8},
keywords = {بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست
%A توکلی لاهیجانی, سیدامیر
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, مهدی
%A محبی, محبت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]