پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (279-283)

عنوان : ( بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss) )

نویسندگان: آرام بستان , محبت محبی , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی وریدی , بیژن ملائکه نیکوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش راندمان، ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی روغن خام دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss) مورد بررسی قرار گرفته است. اسیدهای چرب اصلی به ترتیب اسید آلفا لینولنیک ،اسید لینولئیک و اسید اولئیک بودند. نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 ، 6/1 و نسبت کل اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع 23/7 بود که خصوصیات خوب تغذیه‌ای و همچنین حساسیت بالای روغن را نشان می‌دهد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی از جمله عدد یدی، اسیدی، پراکسید، پارامترهای رنگی L، a و b و همچنین ضریب شکست مورد بررسی قرار گرفت که مقادیر آنها به ترتیب gI2/100g oil 7/168، 50/0، 9/1، 22/59، 09/5-، 94/22 و 4723/1به دست آمد. میزان کل ترکیبات فنولی، توکوفرولی و استرولی به ترتیب mg GA/kg oil 22/165، mg/kg oil 59/629 و mg/kg oil 6/2540 بود. پایداری اکسایشی روغن دانه مرو نیز 94/3 ساعت بود.

کلمات کلیدی

, روغن خام, اسید آلفا لینولنیک, پایداری اکسایشی, اسید چرب ضروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038690,
author = {بستان, آرام and محبی, محبت and حدادخداپرست, محمدحسین and وریدی, مهدی and بیژن ملائکه نیکوئی},
title = {بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss)},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {279--283},
numpages = {4},
keywords = {روغن خام، اسید آلفا لینولنیک، پایداری اکسایشی، اسید چرب ضروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss)
%A بستان, آرام
%A محبی, محبت
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A وریدی, مهدی
%A بیژن ملائکه نیکوئی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2013

[Download]