پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (265-278)

عنوان : ( ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوک )

نویسندگان: فاطمه همدانی , محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و کشت دانه های روغنی جدید، گامی مهم در جهت تامین روغن مورد نیاز در کشور است. درختان پسته وحشی از جمله خنجوک، در ایران بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص می دهند. بررسی ترکیب شیمیایی مغز خنجوک نشان داد میزان چربی آن 30 درصد و بیش از 80 درصد از ترکیب اسیدهای چرب آن از نوع غیر اشباع بود. اسید چرب غالب در خنجوک اسید اولئیک با 39/57 درصد بود و عدد یدی، عدد صابونی، میزان ترکیبات استرولی، میزان ترکیبات توکوفرولی، ضریب شکست و مقدار موم برای روغن مغز خنجوک به ترتیب 7/98 گرم مولکول ید در 100 گرم روغن، 3/172 میلی گرم پتاس در گرم روغن، 25/0 درصد، 4/619 میلی گرم بر کیلوگرم، 47/1 درجه و 002/0 درصد اندازه گیری شد. پایداری حرارتی روغن مغز خنجوک و زیتون بکر در دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 8 ساعت، اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج آزمون پایداری مبنی بر داده هایی چون اعداد پراکسید، اسیدی، دی ان مزدوج،کربونیل و رنسیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد بین عدد دی ان مزدوج و رنسیمت این دو روغن به لحاظ آماری تفاوت معنی داری بود ولی در مورد عدد کربونیل این اختلاف معنی دار نبود. در نهایت با توجه به پایین بودن ترکیبات مزدوج و عدد پراکسید و بالا بودن شاخص پایداری اکسایشی روغن مغز خنجوک نسبت به زیتون، مشخص شد که روغن مغز خنجوک از پایداری اکسایشی خوبی برخوردار می باشد که می توان به ترکیب مناسب آنتی اکسیدانی آن بویژه توکوفرول ها نسبت داد.

کلمات کلیدی

, روغن مغز خنجوک, پایداری اکسایشی, ویژگیهای شیمیایی, دی ان مزدوج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039136,
author = {فاطمه همدانی and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوک},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2252-0937},
pages = {265--278},
numpages = {13},
keywords = {روغن مغز خنجوک، پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی، دی ان مزدوج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پایداری اکسایشی، ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن مغزخنجوک
%A فاطمه همدانی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2013

[Download]