مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (93-116)

عنوان : ( بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی )

نویسندگان: شیما قهاری , رضا پیش قدم , ضرغام قبانچی , محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه آموزش مهارت های زندگی که از چندین دهه پیش در شاخه های مختلف علوم تربیتی و روانشناسی مطرح شده به همراه نظریه نوین آموزش زبان کاربردی و نیز نظریه هوش هیجانی-اجتماعی خمیر مایه اصلی این تحقیق را تشکیل می دهند. در این تحقیق به ارزیابی برنامه های درسی زبانی که اخیرا با ارائه دیدگاه برنامه های درسی زندگی-محور مورد انتقاد واقع شده اند پرداخته شده و نقش آنها در ارتقا توانایی های احساسی-اجتماعی زبان آموزان مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمون سنجش تواناییهای هیجانی-اجتماعی مطالب آموزش زبان که مشتمل بر هفت زیر سازه و به شکل لیکرت شش گزینه ای از تعدادی زبان آموز در سراسر کشور بعمل آمد. انجام محاسبات تحلیل واریانس دوطرفه و رگراسیون چندگانه نشان داد به طور کلی محتویات برنامه های درسی آموزش زبان قابلیت افزایش توانمندی های هیجانی-اجتماعی افراد را نداشته، اما با دو مولفه از هفت مولفه ی زیر مجموعه آن یعنی خوش بینی و مدیریت استرس ارتباط معناداری داشته است. نتایج بدست آمده به همراه اهمیت و کاربردهای آموزشی و تحقیقاتی آن در تدریس و یادگیری زبان، نقش معلمان، جهت گیری کلاسهای زبان و طراحی و تدوین مطالب درسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نظریه آموزش زبان کاربردی, هوش هیجانی –اجتماعی (یا توانایی های احساسی-اجتماعی), نظریه آموزش مهارت های زندگی, برنامه درسی زبانی, برنامه درسی زندگی-محور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039442,
author = {قهاری, شیما and پیش قدم, رضا and قبانچی, ضرغام and غضنفری, محمد},
title = {بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {93--116},
numpages = {23},
keywords = {نظریه آموزش زبان کاربردی، هوش هیجانی –اجتماعی (یا توانایی های احساسی-اجتماعی)، نظریه آموزش مهارت های زندگی، برنامه درسی زبانی، برنامه درسی زندگی-محور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی
%A قهاری, شیما
%A پیش قدم, رضا
%A قبانچی, ضرغام
%A غضنفری, محمد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2012

[Download]