پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (219-228)

عنوان : ( کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن )

نویسندگان: امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , محمدباقر حبیبی نجفی , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فروکتان به علت دارا بودن ویژگی های مفید تغذیه ای و عملکردی به طور گسترد های در جهان مورد استفاده می باشد. گیاه سریش از جمله گیاهانی می باشد که از دیر باز در امور صنعتی و طب سنتی استفاده می شده و یکی از منابع ارزشمند فروکتان به شمار می رود. اما همچنان اطلاعات کمی در مورد نحوه استخراج فروکتان از این گیاه، موجود است. استخراج به کمک امواج فراصوت یکی از مهمترین رو شهای استحصال ترکیبات ارزشمند از منابع گیاهی است و در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی - قابل اجرا می باشد. در این تحقیق از طرح باکس بنکن به منظور بررسی تأثیر زمان ( 5 100- 70 درجه سانتی گراد) و شدت صوت ( 20 - 40 دقیقه)، دمای استخراج ( 30 درصد) بر راندمان استخراج فروکتان از سریش و بهینه سازی فرایند استخراج با استفاده از امواج فراصوت استفاده گردید. برای توصیف بازده استخراج از یک مدل درجه دوم استفاده و کارایی آن مورد تائید قرار گرفت. سپس، مدل به دست آمده جهت یافتن شرایط بهینه اثر متقابل فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با بیشترین بازده 29 دقیقه، / استخراج استفاده گردید. نتایج نشان داد در صورتی که زمان استخراج 31 80 درصد باشد، بیشترین بازده / دمای استخراج 60 درجه سانتی گراد و شدت صوت 04 استخراج حاصل م یگردد.

کلمات کلیدی

استخراج: امواج فراصوت: روش سطح پاسخ: سریش: فروکتان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039609,
author = {پورفرزاد, امیر and حدادخداپرست, محمدحسین and حبیبی نجفی, محمدباقر and محمد حسن زاده خیاط},
title = {کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0937},
pages = {219--228},
numpages = {9},
keywords = {استخراج: امواج فراصوت: روش سطح پاسخ: سریش: فروکتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن
%A پورفرزاد, امیر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2013

[Download]