پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (285-294)

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا )

نویسندگان: امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر افزودن سدیم استئاروئیل لاکتیلات و پروپیلن گلیکول در دامنه 0 تا g/100g 5/0 به فرمول ژل بهبوددهنده بر روی خصوصیات تصویر پوسته و مغز نان بربری غنی شده با سویا و به منظور بهینه سازی خصوصیات مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ٭L پوسته و مغز و دانسیته سلولی با افزایش سدیم استئاروئیل لاکتیلات افزایش یافتند اما ٭a، ٭b، اندازه حفرات و تخلخل مغز نان به طور معنی داری کاهش یافتند. از سوی دیگر، افزایش پروپیلن گلیکول موجب کاهش ٭L پوسته و افزایش٭b مغز نان گردید. ٭a و ٭b پوسته نیز تحت تاثیر هیچ کدام از اجزاء ژل قرار نگرفتند. بررسی آماری نتایج با طرح مرکب مرکزی نشان داد که بهترین خصوصیات، زمانی حاصل می‌گردد که فرمول ژل شامل g/100g 5/0 سدیم استئاروئیل لاکتیلات و g/100g 5/0 پروپیلن گلیکول باشد.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, ژل بهبوددهنده, غنی سازی, نان بربری, طرح آماری مرکب مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039880,
author = {پورفرزاد, امیر and حدادخداپرست, محمدحسین and , مهدی کریمی and مرتضوی, سید علی},
title = {کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {285--294},
numpages = {9},
keywords = {پردازش تصویر، ژل بهبوددهنده، غنی سازی، نان بربری، طرح آماری مرکب مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا
%A پورفرزاد, امیر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A , مهدی کریمی
%A مرتضوی, سید علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2014

[Download]