نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (97-107)

عنوان : ( تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار )

نویسندگان: شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هسته ی انار، حاوی ترکیبات زیست فعال با ارزش تغذیه ای بالا است و به دلیل عدم فرآوری مناسب به عنوان ضایعات کارخانههای فرآوری انار، محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی خواص فیزیکی (گرانروی، رنگ، ضریب شکست )، شیمیایی (ساختار اسیدهای چرب، تری گلیسرید و مقادیر و نوع ترکیبات فنلی، توکولی و استرولی) و حرارتی روغن هسته ی انار انجام شد. برای این منظور از روش های کلاسیک و دستگاهی استفاده شد. نتایج، نشان داد که مقادیر گرانروی، ضریب شکست و رنگ (قرمزی/ 6 و اسیدهای پونیسیک، / 1 و 71 /5088 – 1/ 155 سانتی پواز، 5095 / زردی) روغن هسته ی انار به ترتیب 57 لینولئیک و اولئیک اسیدهای چرب غالب در روغن بودند. تریگلیسریدهای روغن هسته ی انار در پنج گروه 42 و بیش تر یا مساوی 44 دسته بندی شدند . بیش ترین میزان ،40 ،38 ، با اکی والان کربن نامبر برابر 36 تریگلیسرید اندازهگیری شده با اکی والان کربن نامبر مساوی 36 ، بود. روغن هسته ی انار حاوی ترکیبات 5981 میلی گرم در هر کیلوگرم روغن / 425 و 7 /95 ،168/ فنلی، توکولی و استرولی با مقادیر به ترتیب 13 بود. تعیین خواص فیزیکی روغن و همچنین رفتار های حرارتی و محاسبه ی میزان انرژیهای آزاد شده و یا جذبی آن به کمک آزمون تجزیه ی گرماسنجی افتراقی انجام شد. وجود نقاط ذوب و بلورین متعدد در این روغن در نتیجه ی نوع ساختار تری گلیسریدی آن می باشد. نتیجه ی کلی حاصل از اجرای پژوهش، نشان میدهد که روغن هسته ی انار ارزش تغذیه ای بالایی داشته و غنی در ترکیبات مختلف می باشد که کاربردهای زیاد در صنایع خوراکی، دارویی و بهداشتی دارند.

کلمات کلیدی

, روغن هسته ی انار, ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی , ویژگی های حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040263,
author = {شادی بصیری and شهیدی, فخری and فرهوش, رضا and رسول کدخدایی},
title = {تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-4966},
pages = {97--107},
numpages = {10},
keywords = {روغن هسته ی انار، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ، ویژگی های حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار
%A شادی بصیری
%A شهیدی, فخری
%A فرهوش, رضا
%A رسول کدخدایی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2013

[Download]