پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (5), شماره (10), سال (2014-1) , صفحات (192-218)

عنوان : ( طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ترکیب متفاوت عوامل موثر بر بهره وری کارکنان در سازمانهای مختلف، این پژوهش با هدف طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبق نظر مدیران وسپس تایید مدل طراحی شده براساس دیدگاه کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد اجراگردید.روش تحقیق زمینه یابی ازنوع پیمایشی است. دوجامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه درسال 1389می باشد . حجم نمونه آماری مدیران 86 نفر وکارکنان 181نفر برآورد گردید . روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد . برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردید. برای شناسایی عوامل موثربر بهره وری کارکنان از روش دلفی استفاده شدوتعداد59شاخص درزیرمجموعه7 بعد مشخص گردید. ابعادشامل کیفیت نیروی کار، ارتباط مدیران و کارکنان، فرهنگ سازمانی، ویژگی های محیط کار، فناوری، عوامل فردی و عوامل انگیزشی است .سپس مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده ازتکنیک مدل سا زی ساختا ری تفسیر ی طبق نظر مدیران طراحی شد. مدل مذکور بر اساس دیدگاه کارکنان با روش رگرسیون چند متغیری در نرم افزار لیزرل موردآزمون وتایید قرار گرفت . نتایج آزمون بر معنادار بودن ضرایب مسیر بین ابعاد و نهایتا تایید مدل دلالت دارد.این مدل دارای دو سطح می باشد . بعد محیط کار به عنوان سنگ زیربنا ی مدل، سطح زیرین مدل ودیگر ابعاد سطح بالایی مدل را تشکیل می دهند . بنابراین پروسه بهره وری کارکنان دانشگاه می بایست با بعد محیط کار شروع شود تا زمینه برای بهره ورشدن سایر ابعاددرسطح بالاتر فراهم شود.

کلمات کلیدی

, بهره وری کارکنان, مدلسازی ساختاری تفسیری , مدل مفهومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040424,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2014},
volume = {5},
number = {10},
month = {January},
issn = {2383-4064},
pages = {192--218},
numpages = {26},
keywords = {بهره وری کارکنان، مدلسازی ساختاری تفسیری ، مدل مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A لطیفیان, احمد
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2014

[Download]