بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ )

نویسندگان: مجتبی امیری پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , باقر عمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این پژوهش تأثیر به کارگیری پیش تیمار اسمزی قبل از روشهای خشک کردن هوای داغ و خلأ بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک در نمونههای پیش تیمار شده و خشک شده L* شده به کمک تکنیک پردازش تصویر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پارامتر کمتر بودند. در خشک کردن خلأ مقدار b* و a* توسط روش هوای داغ نسبت به نمونههای بدون پیش تیمار بالاتر بود، در حالی که پارامترهای به دست آمده نشان داد که EΔ نمونههای پیش تیمار شده نسبت به نمونههای بدون پیش تیمار (شاهد) کمتر بود. مقادیر b* و a* ،L* پارامترهای در هر دو فرایند خشک کردن هوای داغ و خلأ شده است. EΔ پیش تیمار اسمزی باعث کاهش

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: پیش تیمار اسمزی, خشک کردن هوای داغ, خشک کردن خلأ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040650,
author = {امیری پور, مجتبی and حبیبی نجفی, محمدباقر and محبی, محبت and عمادی, باقر},
title = {ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: پیش تیمار اسمزی، خشک کردن هوای داغ، خشک کردن خلأ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ
%A امیری پور, مجتبی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A محبی, محبت
%A عمادی, باقر
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]