تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (14), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (13-24)

عنوان : ( ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM) )

نویسندگان: رضا فرهمندفر , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی , مریم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشاسته منبع اصلی انرژی در رژیم انسان است. اصلاحات فیزیکی، شیمیایی و آنزیمی میتواند باعث تغییراتی گردد که در نشاسته های طبیعی تجاری موجود، قابل دسترس یا قابل کنترل نیست لذا در این تحقیق از فراصوت برای بررسی اثر روش های فیزیکی بر خصوصیات کریستالی و خمیری نشاستة برنج استفاده شد. در این تحقیق، به دیسپرسیون نشاستة و (SEM) برنج ( 8 درصد) فراصوت داده شد و برای مطالعه تغییرات ریختشناسی برنج میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ نوری مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی بخشهای کریستالی نشاستهها، نمونههای خشک شده با استفاده 45 درجة سلسیوس )، مدت - آنالیز شدند. برای ارزیابی تأثیرات سه متغیر دمای فرآیند ( 65 (XRD) از پراش اشعة ایکس 0 درصد) بر خصوصیات کریستالی و میکروسکوپی نشاستة برنج، از روش - 10 ثانیه) و دامنة فراصوت ( 100 - زمان ( 300 ایجاد (A استفاده شد. یافتهها نشان داد که فراصوت تغییری در الگوی پراش اشعة ایکس (نوع (RSM) سطح پاسخ نمی کند و با افزایش دما و زمان، درجة کریستالی روند کاهشی به خود می گیرد. در دماها و دامنههای فراصوت بالا تمایل برای کاهش درجة کریستالی نشاستة برنج مشاهده شد. افزایش همزمان دما، زمان و دامنة فراصوت، و ایجاد سوراخ و شکاف در سطح گرانولها احتمالاً به واکنشگرها اجازه نفوذ راحتتر می دهند و باعث افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی میشوند.

کلمات کلیدی

, برنج, تصویر میکروسکوپی, درجة کریستالی, فراصوت, نشاسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040830,
author = {فرهمندفر, رضا and مرتضوی, سید علی and رسول کدخدایی and طباطبائی یزدی, فریده and کوچکی, آرش and مریم حسینی},
title = {ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM)},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-5672},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {برنج، تصویر میکروسکوپی، درجة کریستالی، فراصوت، نشاسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM)
%A فرهمندفر, رضا
%A مرتضوی, سید علی
%A رسول کدخدایی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A کوچکی, آرش
%A مریم حسینی
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2014

[Download]