اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد) )

نویسندگان: سید مجتبی برادران محسنیان , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رضایت مشتری نقشی حیاتی‌در بقا و رشد ‌سازمان‌ها ایفا می‌کند. این امر میسر نمی‌شود مگراینکه بتوان فهمید که مشتریان از سازمان چه خواسته و انتظاراتی دارند‌. ‌آنچه ما را در فهم این مطلب یاری مینماید بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد. با بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری می‌توان در رویه‌های قبلی سازمان تجدید نظر نمود وبا ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات، سطح رضایت مشتریان را ارتقا بخشید. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر روی ‌رضایت مشتریان ازطریق نقش واسط نوآوری می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق بخش های مختلف نواحی سیزده گانه شهرداری می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌های ‌توزیعی بین نمونه آماری 148 بخش از نواحی شهرداری مشهد که با استفاده از نرم‌افزار PLS صورت پذیرفت نشان داد که فقط رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری معنادار و مورد تایید است و الباقی روابط شامل: ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی، ارتباط بین نوآوری و رضایتمندی و واسطه‌گری نوآوری بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایتمندی مشتری مورد تایید نیست.

کلمات کلیدی

, : مدیریت ارتباط با مشتری, نوآوری, رضایتمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041213,
author = {برادران محسنیان, سید مجتبی and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری، رضایتمندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد)
%A برادران محسنیان, سید مجتبی
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]