بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء )

نویسندگان: سمیرا فیضی , مهدی وریدی , فاطمه زارع , محمدجواد وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر سه حلال چربی گیری هگزان، دی اتیل اتر و کلروفرم بر میزان ترکیبات آرد شنبلیله و الگوی الکتروفورز آنها و مقایسه آن با ایزوله پروتئین تجاری سویا انجام شد. میزان پروتئین آرد شنبلیله چربی گیری شده با حلال کلروفرم(37.46%) به طور معنی دار(0.05>p) کمتر از آرد چربی گیری شده با حلال هگزان(49.83%)و دی اتیل اتر(47.60%) بود. در بررسی الگوی الکتروفورز نیز حلال کلروفرم سبب بروز بهم پیوستگی بیشتر در باندهای پروتئینی و حصول کمترین وزن مولکولی پروتئینی گردید که نشان دهنده اثر آن بر دناتوراسیون و حذف پروتیئن در مرحله چربی گیری بود. تعداد باندهای مشاهده شده در ژل الکتروفورز در مورد ایزوله پروتئین تجاری سویا و ایزوله حاصل از آرد شنبلیله چربی گیری شده با هر سه حلال چربی گیری هگزان، دی اتیل اتر و کلروفرم در شرایط احیاء با 2 -مرکاپتواتانول بیشتر از شرایط غیر احیاء بود. علت این پدیده شکسته شدن باندهای دی سولفیدی بین مولکولی در شرایط احیاء می باشد. همچنین در تمام موارد مشاهده شد در شرایط احیاء باندها با وزن مولکولی بسیار بالا و یا پایین ایجاد شده اند. در ایزوله پروتئین حاصل از آرد چربی گیری شده با هر سه حلال در شرایط احیاء همواره حداقل یک باند اصلی در محدوده وزن مولکولی 27-20 کیلو دالتون و در شرایط غیر احیاء باندهایی با عرض نسبتا کم در محدوده وزن مولکولی 39-30 کیلو دالتون ایجاد شدند، که به ترتیب نشان دهنده حضور زنجیره های پروتئینی اسیدی و بازی می باشند.

کلمات کلیدی

, آرد شنبلیله, الگوی الکتروفورز, دی اتیل اتر, کلروفرم, هگزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041431,
author = {فیضی, سمیرا and وریدی, مهدی and فاطمه زارع and وریدی, محمدجواد},
title = {مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آرد شنبلیله، الگوی الکتروفورز، دی اتیل اتر، کلروفرم، هگزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء
%A فیضی, سمیرا
%A وریدی, مهدی
%A فاطمه زارع
%A وریدی, محمدجواد
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]