دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران , 2014-02-26

عنوان : ( بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری )

نویسندگان: رضا قانعی مطلق , داور شاهسونی , حسن باغیشنی , حمیده قدرتی آزادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات آنتیاکسیدانی جیره ی غذایی به سلامت ماهی و کیفیت گوشت آن کمک می کنند. هدف این مطالعه بررسی جیره علیه پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور طی زمان های مختلف E اثر مصرف پودر سیر و مکمل ویتامین ذخیره و همچنین مقایسه ی اثر آنتی اکسیدانی آنها بود. تعداد 100 عدد ماهی کپور ( 60 گرمی) به طور تصادفی به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند. گروه 1 (شاهد) با جیره پایه تغذیه شد. گروه 2 و 3 به ترتیب با 25 و 50 گرم بر کیلوگرم تغذیه شدند. در پایان مطالعه، 20 ماهی E جیره، پودر سیر و گروه چهار با 150 میلی گرم بر کیلوگرم جیره، ویتامین 72 و ،48 ،24 ،12 ، 4° نگهداری و 6 C از هر گروه صید و به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. ماهیان گروه اول در دمای -20° ذخیره و در روزهای 30 و 90 بعد صید C 96 ساعت بعد صید نمونه برداری شدند. ماهیان گروه دوم در دمای و سیر در ساعات E نمونه برداری شدند. براساس نتایج، مقادیر مالون دی آلدهید عضله به دنبال مصرف ویتامین 72،48،12 و 96 و همچنین روزهای 30 و 90 پس از صید به شکل معنی داری نسبت به گروه های کنترل، کاهش داشت میزان مالون دی آلدهید در ساعات 72 و 96 و نیز روزهای 30 و 90 بعد صید، در گروه 4 نسبت به .(p<0/05) E نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که پودر سیر و ویتامین .(p<0/ گروه های 2 و 3 کاهش معنی داری را نشان داد ( 05 تا حدود زیادی در کاهش پراکسیداسیون لیپیدی بافت ماهیچه ی ماهی کپور تاثیر گذار هستند و با گذشت زمان نسبت به پودر سیر می تواند تاثیر آنتی اکسیدانی بهتری را ایجاد کند. E ذخیره گوشت، مصرف ویتامین

کلمات کلیدی

, E اکسیداسیون لیپیدی, پودر سیر, گوشت ماهی, ویتامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041708,
author = {قانعی مطلق, رضا and شاهسونی, داور and باغیشنی, حسن and قدرتی آزادی, حمیده},
title = {بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری},
booktitle = {دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران},
year = {2014},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {E اکسیداسیون لیپیدی، پودر سیر، گوشت ماهی، ویتامین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری
%A قانعی مطلق, رضا
%A شاهسونی, داور
%A باغیشنی, حسن
%A قدرتی آزادی, حمیده
%J دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
%D 2014

[Download]