اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (101-132)

عنوان : ( شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد( )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی , علی فیروززارع , عباس غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی تلاش شده است ضمن شناسایی عامل های مؤثر در ایجاد تمایز در بین دو گروه نانوایی های پرضایعات و نانواییهای کمضایعات، 032 نانوایی شهر مشهد در سال 0513 با به کارگیری الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی با پیش بینی طبقه نانوایی در یکی از دو گروه نانوایی قرار داده شوند. نتایج به دست آمده گویای آن است که از میان متغیرهای مؤثر بر ایجاد تمایز، وضعیت نانوایی، قیمت ضایعات نان، زمان تخمیر خمیر، میزان آرد مصرفی روزانه، کیفیت نان تولیدی، درصد گلوتن مرطوب، درصد رطوبت، کیفیت آرد مصرفی و هزینه تعمیرات بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانوایی های کم ضایعات و پرضایعات دارند. پیش بینی گروه نانواییها بر پایه ضایعات آنها می تواند ابزار مناسبی برای شناسایی اقدام های مؤثر بر کاهش ضایعات نان در مرحله تولید آن باشد. در این بررسی، مقایسه دقت طبقه بندی دو مدل الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن گویای دقت بالای پیش بینی طبقه نانوایی ها در دو گروه داده های آموزش و آزمون با به کارگیری الگوی شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل تمایزی میباشد. در نهایت بر پایه نتایج به دست آمده از مطالعه پیشنهادهای کاربردی و اجرایی چندی به منظور کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.

کلمات کلیدی

, تجزیه و تحلیل تمایزی, شبکه عصبی مصنوعی, ضایعات نان, نانوایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042374,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and میترا ژاله رجبی and فیروززارع, علی and عباس غفاری},
title = {شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد(},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5524},
pages = {101--132},
numpages = {31},
keywords = {تجزیه و تحلیل تمایزی، شبکه عصبی مصنوعی، ضایعات نان، نانوایی، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد(
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A میترا ژاله رجبی
%A فیروززارع, علی
%A عباس غفاری
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2013

[Download]