پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (91-98)

عنوان : ( تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا )

نویسندگان: معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , عیسی جاهد جوشاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازن امروزه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﻛﻪ دارای ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻛﺎرﺑﺮد زﻳـﺎدی ﭘﻴـﺪا کرده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه وﺟﻮد دارد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﻨﺞ ﻏﻠﻈﺖ آب ازﻧﻪ (ppm 2و 1.66، 1.2، 0.8، 0.6 در ﭼﻬﺎر زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ1 ، 3، 5 و 10 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛـﺎﻫﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰای اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ATCC 35150) O157:H7 و NCTC 12900 ) و ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔـﻲ ﻣﻮرﻳـﻮم ( ATCC 14028 و 12023 NCTC) و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﻜﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺮﻳﻜﺎ (PTCC 1709 ) ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻛـﺎﻫﻮ ﺑـﻮد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آب ازﻧـﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از2 ﺳﻴﻜﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﺷـﺪه اﺷﺮﺷـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ O157:H7 و ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آب ازﻧﻪ می تواﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﻣﺰوﻓﻴﻞ ﻫﻮازی، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی اﺳـﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴـﻚ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ1.54 و0.94،0، 1.94 و 1.35 ﺳﻴﻜﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ

کلمات کلیدی

, ازن, سبزیجات تازه, اشرشیا کلی , سالمونلا, ضد عفونی کننده, کاهو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042548,
author = {بحرینی, معصومه and حبیبی نجفی, محمدباقر and باسامی, محمدرضا and جاهد جوشاتی, عیسی},
title = {تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4161},
pages = {91--98},
numpages = {7},
keywords = {ازن، سبزیجات تازه، اشرشیا کلی ،سالمونلا، ضد عفونی کننده، کاهو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا
%A بحرینی, معصومه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A باسامی, محمدرضا
%A جاهد جوشاتی, عیسی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2014

[Download]