پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (403-414)

عنوان : ( بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه )

نویسندگان: شهره نیک خواه , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر تاثیر انواع روشهای بسته بندی و دمای نگهداری برخصوصیات کمی و کیفی برگه ی خربزه مورد مطالعه قرار گرفت. از ارقام تاشکندی و خاتونی میوه خربزه، محلول اسمزی صفر و 10درصد ساکارز و خشک کن کابینتی برای تهیه برگه استفاده شد. برگه های تولیدی با دو روش تحت اتمسفر تغییر یافته (با فیلم دولایه PE-PA با ضخامت 85 میکرون، دو ترکیب گازی: 70 درصد دی اکسیدکربن، 30 درصد نیترژن(اتمسفر1) و60 درصد دی اکسیدکربن،40 درصد نیترژن(اتمسفر2)) و بدون تغییر در اتمسفر (با دو فیلم پلی اتیلن و پلی استایرن) بسته بندی و در 2 دمای °c 25 و °c 4 نگهداری شدند. پس از 6 ماه انبارمانی، ماکزیمم نیروی وارده بر بافت برگه ی خربزه درتیمار اسمزی 10درصد نگهداری شده در°c 4 ، نسبت به تیمارهای دیگر کمتر بود. برگه ی نگهداری شده در دمای °c 4 دارای میزان روشنی(L*) و زردی(b*) بیشتر بود. برگه ی پیش تیمار شده با محلول 10 درصد و بسته بندی شده با اتمسفر 2 دارای حداقل میزان قرمزی(a*) بود. برگه ی پیش تیمار شده با محلول 10درصداسمزی، بسته بندی شده در اتمسفر 2 و نگهداری شده در°c 4 دارای حداقل میزان اکسیژن و حداکثر میزان دی اکسید کربن در بسته بود. با توجه به نتایج مشخص شد که برگه ی خربزه رقم تاشکندی پیش تیمار شده با محلول 10درصداسمزی، بسته بندی شده در اتمسفر 2 و نگهداری شده در 4 درجه سانتیگراد نسبت به سایر تیمارها، در مدت نگهداری خصوصیات کمی و کیفی خود را بیشتر حفظ نموده بود.

کلمات کلیدی

اتمسفر تغییر یافته; اسمز; ارقام خربزه; خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042585,
author = {شهره نیک خواه and صداقت, ناصر},
title = {بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {12},
number = {4},
month = {October},
issn = {1735-4161},
pages = {403--414},
numpages = {11},
keywords = {اتمسفر تغییر یافته; اسمز; ارقام خربزه; خشک کردن;کیفیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه
%A شهره نیک خواه
%A صداقت, ناصر
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]