پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (20-27)

عنوان : ( بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری )

نویسندگان: ناصر صداقت , نفیسه واحدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، کیفیت قارچ‌های دکمه‌ای (Agaricus bisporus) تیمارشده با آب و اسیدسیتریک در طی دوره نگهداری در شرایط دمایی مختلف (دمای محیط و یخچال) و بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌یافته (با در نظرگرفتن 1±4% CO2 ، 1±6% O2 و بقیه گاز ازت در داخل بسته) با و یا بدون جاذب رطوبت (سیلیکاژل) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها از نظر پارامترهای حسی (بافت، رنگ و فساد)، رنگ‌سنجی و میزان تنفس طی دوره نگهداری 12 روزه ارزیابی شدند. نتایج نشان دادند که از بین کلیه تیمارها، نمونه‌های تیمارشده با آب بسته‌بندی‌شده با اتمسفر تعدیل‌یافته حاوی جاذب رطوبت و نیز در دمای یخچال نگهداری شده بودند بالاترین امتیازهای حسی را کسب نمودند. این نمونه از نظر ترکیب گاز داخل بسته نیز سطح بهینه را حفظ نمود. در نهایت مدت زمان نگهداری بهینه، 8 روز تعیین شد.

کلمات کلیدی

بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌یافته؛ سیلیکاژل؛ قارچ دکمه‌ای سفید(Agaricus bisporus) ؛ ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042586,
author = {صداقت, ناصر and واحدی, نفیسه},
title = {بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {20--27},
numpages = {7},
keywords = {بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌یافته؛ سیلیکاژل؛ قارچ دکمه‌ای سفید(Agaricus bisporus) ؛ ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری
%A صداقت, ناصر
%A واحدی, نفیسه
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]