نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (83-89)

عنوان : ( بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال )

نویسندگان: محمد حسن کمانی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قزل آلای رنگین کمان از گونه های مهم ماهی های پرورشی ایران است که به دلیل وجود منابع غنی از پروتئین، چربی و انرژی جزو غذاهای ضروری محسوب می شود. تغییر کیفیت در ماهیان از زمان صید شروع شده که میزان این تغییر بسته به روش حمل و نقل، شرایط نگهداری و گونه‌ی ماهی متغیر بوده و منجر به کاهش عمر ماندگاری می‌شود. در این پژوهش نظر به خاصیت تغذیه‌ای ماهی قزل آلا، تاثیر بیست روز ذخیره سازی در دمای یخچال بر اجزای اصلی تشکیل دهنده‌ی گوشت بررسی شد. نتایج حاصله از درصد رطوبت، پروتئین و خاکستر کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0> p). در میان پارامترهای کاهش یافته میزان رطوبت بیشترین تغییر را نشان داد و میزان آن از 51/75 درصد به 59/72 درصد رسید. میزان چربی خام نیز برخلاف سایر پارامترها از 47/5 درصد به 63/5 درصد افزایش یافت. بررسی روابط رگرسیونی بین ترکیبات عضله و زمان نگهداری، معادلات پیشگویی با ضرایب معنی‌داری نشان داد که مهمترین آن‌ها مربوط به پروتئین خام بود (05/0> p ؛ 5/69= r2adjusted). آگاهی مصرف کنندگان از میزان تغییرات مهم ارزش تغذیه‌ای ماهی بالخصوص میزان پروتئین در طول نگهداری امری ضروری بوده و شناخت عوامل موثر بر آن نیازمند پژوهش‌های بیشتری توسط سایر پژوهشگران در این زمینه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اجزای تشکیل دهنده لاشه, زمان نگهداری, قزل آلای رنگین کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042964,
author = {محمد حسن کمانی and مرتضوی, سید علی and صفری, امید and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۴۲۳-۴۹۶۶},
pages = {83--89},
numpages = {6},
keywords = {اجزای تشکیل دهنده لاشه، زمان نگهداری، قزل آلای رنگین کمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال
%A محمد حسن کمانی
%A مرتضوی, سید علی
%A صفری, امید
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ ۲۴۲۳-۴۹۶۶
%D 2016

[Download]