علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-7) , صفحات (33-45)

عنوان : ( استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علی الغونه , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پارامتر‌های زمان، نوع عصاره، غلظت عصاره و دمای محیط بر دینامیک جمعیت باکتری اشرشیا کلیدر یک سیستم کمپکلس غذایی (سوسیس فرانکفورتر) و مدل سازی آن به وسیله ژنتیک الگوریتم- شبکه عصبی مصنوعی و سیستم‌های نورو فازی ((CANFIS می‌باشد. در این پژوهش، از روش رقت سازی در چاهک برای تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره های آبی و اتانولی قره قات استفاده شد. مدل ژنتیک الگوریتم- شبکه عصبی و سیستم نوروفازی ((CANFIS دارای چهار ورودی شامل، غلظت در پنج سطح (صفر، 2000، 4000، 6000، 8000 ppm)، نوع عصاره (آبی، اتانولی)، دما در سه سطح (5، 15 و 25 درجه سانتی گراد)، و زمان (صفر تا 20روز) بود. نتایج نشان داد حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره های آبی و اتانولی قره‌قات بر اشرشیا کلای به ترتیب 5 و 25/1 میلی گرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی نیز به ترتیب 5 و 5/2 بود. شبکه عصبی با یک لایه مخفی، 10 نورون در لایه مخفی، تابع فعال سازی از نوع تانژانت هیپربولیک، قاعده یادگیری مومنتوم، درصد داده‌های 30، 30، 40 به ترتیب برای آموزش، ارزیابی و آزمون برای پیش بینی دینامیک جمعیت باکتری اشرشیای کلی به کار رود‌ (995/0 =R2). همچنین همبستگی بسیار مناسبی بین پیش بینی های سیستم نوروفازی و داده های تجربی وجود داشت(96/0 =R2). لازم به ذکر است که در این پژوهش سیستم ژنتیک الگوریتم- شبکه عصبی به شیوه مناسب تری قادر به پیش بینی دینامیک جمعیت باکتری اشرشیا کلی بود.

کلمات کلیدی

, اشرشیا کلی, قره قات, ژنتیک الگوریتم, شبکه عصبی مصنوعی, نوروفازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042972,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and الغونه, علی and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا},
title = {استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {اشرشیا کلی، قره قات، ژنتیک الگوریتم، شبکه عصبی مصنوعی، نوروفازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A الغونه, علی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]