22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی )

نویسندگان: حسین مهدی تباراندواری , سیدمحمدعلی رضوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف پوره کدو حلوایی (صفر، 10، 20و 30 درصد) بر خصوصیات رئولوژیکی و حسی بستنی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی داده های رئولوژیکی نشان داد که اثر سطوح مختلف پوره کدو حلوایی بر پارامترهای رئولوژیکی معنی دار بود (p≤0/05)، به طوری که با افزایش غلظت پوره، ویسکوزیته ظاهری، ضریب قوام، تنش تسلیم افزایش و شاخص رفتار جریان آمیخته بستنی کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج آنالیز آماری نشان داد که فقط در مورد پارامتر سرعت ذوب بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی در تمامی پارامتر های حسی دیگر اختلاف معنی داری مشاهده شد (p≤0.05). در مورد پذیرش کلی بیشترین امتیاز متعلق به بستنی با سطح پوره 30 درصد و کمترین مربوط به سطح 10 درصد بود.

کلمات کلیدی

, بستنی, پوره کدو حلوایی, ویژگی های رئولوژی, ویژگی های حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043867,
author = {مهدی تباراندواری, حسین and رضوی, سیدمحمدعلی and الهی, محمد},
title = {بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی},
booktitle = {22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {بستنی، پوره کدو حلوایی، ویژگی های رئولوژی، ویژگی های حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی
%A مهدی تباراندواری, حسین
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A الهی, محمد
%J 22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]