اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (74), سال (2011-7) , صفحات (181-203)

عنوان : ( مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA )

نویسندگان: سیدمحمد فهیمی فرد , ماشاا... سالارپور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجاکه پیش بینی صحیح قیمت در بازار محصولات کشاورزی تاثیر مهمی در سیاستگذاریهای این بخش دارد، به کارگیری مدلهای کاراتر از جمله مدلهای عصبی- مصنوعی می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان این بخش را برای تصمیم گیری های آتی یاری رساند؛ لذا در این مطالعه توان پیش بینی مدل جدید عصبی- فازیِ ANFIS با مدل شبکه عصبیِ ANN و خودرگرسیونیِ ARIMA در پیش بینی سریهای زمانی مقایسه شد. به عنوان کاربرد تجربی، قیمت تخم مرغ برای سه افق زمانی به وسیله مدلهای مذکور پیش بینی و از معیارهای ارزیابی کارایی جهت بررسی قدرت پیش بینی مدلها استفاده شد. به این منظور از داده های هفتگی دوره 1387:4-1381:1 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدلهای ANFIS و ANN در مقایسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقایسه با مدل ANN در همه افقهای زمانی از کارایی بیشتری در پیش بینی قیمت تخم مرغ برخوردارند و بنابراین پیشنهاد می شود که روشهای نوین پیش بینی از جمله روشهای مختلف شبکه عصبی به منظور برنامه ریزی دقیقتر در این حوزه گسترش یابد.

کلمات کلیدی

, ARIMA, ANN, ANFIS, پیش بینی, قیمت تخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044085,
author = {سیدمحمد فهیمی فرد and ماشاا... سالارپور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2011},
volume = {19},
number = {74},
month = {July},
issn = {1022-4211},
pages = {181--203},
numpages = {22},
keywords = {ARIMA، ANN، ANFIS، پیش بینی، قیمت تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA
%A سیدمحمد فهیمی فرد
%A ماشاا... سالارپور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2011

[Download]