بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ARIMA


موارد یافت شده: 37

1 - Permian to recent tectonic evolution of the Palaeotethys suture zone in NE Iran (چکیده)
2 - Evaluation performance of time series methods in demand forecasting: Box-Jenkins vs artificial neural network (Case study: Automotive Parts industry) (چکیده)
3 - بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (چکیده)
4 - Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-2 using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models (چکیده)
5 - Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods (چکیده)
6 - Forecasting multiple-well flow rates using a novel space-time modeling approach (چکیده)
7 - ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک) (چکیده)
8 - توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
9 - GROUND DEFORMATION OF THE 2017 MW6.1 FARIMAN EARTHQUAKE-NE IRAN USING SENTINEL-1A INTERFEROMETRY (چکیده)
10 - An Efficient Target Tracking in Directional Sensor Networks Using Adapted Unscented Kalman Filter (چکیده)
11 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
12 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
13 - Geodetic interpretation of InSAR time series for the M w 6.1 Iran Earthquake, April 5, 2017 (چکیده)
14 - Integrating seismic source inversion, hypocenter relocation, and geodetic data to resolve the source of the M w 6.1 earthquake near Fariman, Iran on 5 April 2017 (چکیده)
15 - Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran (چکیده)
16 - پیش‌بینی و بررسی دبی با استفاده از مدل‌های سری زمانی (چکیده)
17 - ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
18 - Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow (چکیده)
19 - Comparative study among different time series models applied to monthly rainfall forecasting in semi-arid climate condition (چکیده)
20 - بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
21 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
22 - Mineralogy, metamorphism and geothermobarometry of the Ghandab metamorphic Complex, S E Fariman, NE Iran (چکیده)
23 - مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی - فازی ANFIS با مدل شبکه عصبی ANN و خودرگرسیونی ARIMA (چکیده)
24 - پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP) (چکیده)
25 - Forecasting Bank Deposits Rate: Application of ARIMA and Artificial Neural Networks (چکیده)
26 - پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز (چکیده)
27 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
28 - مدیریت بهره برداری از مخزن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در سد مخزنی بوستان-استان گلستان (چکیده)
29 - پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی (چکیده)
30 - تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان. (چکیده)
31 - مقایسه روش های مختلف پیش بینی شاخص خشکسالی SPI (چکیده)
32 - تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان-استان گلستان (چکیده)
33 - Petrology and geochemistry of nickeliferous peridotites in the charbast area (NW of Fariman (چکیده)
34 - Application of ANFIS to exchange rate forecasting (چکیده)
35 - Compartion of ANFIS, ANN, GARCH and ARIMA Techniques to Exchange Rate Forecasting (چکیده)
36 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
37 - ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان (چکیده)