پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (438-452)

عنوان : ( بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , مسعود یاورمنش , فریبا قیامتی یزدی , مرتضی خمیری , ندا نیّری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت بازدارندگی 51 جدایه باکتری اسید لاکتیک بدست آمده از شیر گوسفند، ماست گوسفندی و کره محلی مسکه در مقابل میکروارگانیسم های شاخص بیماریزا شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، لیستریا اینوکوا،وغیر بیماریزا از جمله: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس ساکی، لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه کرموریس مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 51 ایزوله باکتری اسید لاکتیک ، 44 ایزوله در روش نقطه گذاری در برابر حداقل یکی از باکتری های شاخص ، خاصیت بازدارندگی از خود نشان دادند. در حالیکه در روش نفوذ در چاهک، این تعداد به 39 ایزوله کاهش یافت. در این مرحله، 8 ایزوله که شامل گونه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس (1 ایزوله) ، انتروکوکوس فاسیوم (1 ایزوله)، انتروکوکوس دورانس (1 ایزوله) و آئروکوکوس ویریدنس (5 ایزوله) بودند بیشترین اثر آنتاگونیستی را بر باکتری شاخص لیستریا اینوکووا نشان دادند. از این بین،فعالیت ضدمیکروبی سوپرناتانت یک ایزوله آئروکوکوس ویریدانس دارای بالاترین مقاومت حرارتی بود. همچنین دو ایزوله آئروکوکوس ویریدانس ، فعالیت ضد میکروبی خود را در pH خنثی حفظ کرده بودند. فقط ، فعالیت ضد میکروبی سوپرناتانت دو ایزوله شامل انتروکوکوس فاسیوم و آئروکوکوس ویریدنس ، تحت تاثیر آنزیم پروتیئناز K قرار نگرفت. تمام این خصوصیات فیزیکو شیمیایی جالب ، اجازه می دهد که عصاره فاقد سلول (سوپرناتانت) برخی از ایزوله های مذکور، به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی در مواد غذایی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, باکتری های اسید لاکتیک, خواص بازدارندگی, باکتریوسین, روش نقطه گذاری, روش نفوذ در چاهک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044326,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and یاورمنش, مسعود and فریبا قیامتی یزدی and مرتضی خمیری and نیّری, ندا},
title = {بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {4},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {438--452},
numpages = {14},
keywords = {باکتری های اسید لاکتیک، خواص بازدارندگی، باکتریوسین، روش نقطه گذاری،روش نفوذ در چاهک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A یاورمنش, مسعود
%A فریبا قیامتی یزدی
%A مرتضی خمیری
%A نیّری, ندا
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2016

[Download]