علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (39), سال (2013-8) , صفحات (43-48)

عنوان : ( اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی )

نویسندگان: آهنگربنادکوکی سمانه , پیروای ونک زهرا , محمدحسین حدادخداپرست , حامد صفافر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ΔECN42 روغن زیتون شیراز مربوط به سال زراعی 1388 مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج پیراوی (2009) مقایسه شد. نمونه برداری صورت گرفته شامل دو گروه روغن زیتون طبیعی و روغن زیتون تصفیه شده بود. آنالیز اسیدهای چرب با دستگاه GC انجام شد و با استفاده از نتایج اسیدهای چرب 5 ECN42 تئوری توسط نرم افزار ارائه شده توسط شورای بی نالمللی روغن زیتون محاسبه گردید و ECN42 واقعی با دستگاه HPLC تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار اسید لینولئیک در اثر برخی شرایط محیطی، مانند دما، افزایش یافت و به دنبال آن میزان ΔECN42 هم زیاد شد. آنالیز آماری نشان داد که بین دو پارامتر ΔECN42 و اسید لینولئیک (C18:2) همبستگی مثبت در سطح 05/0 وجود دارد و آزمون آماری در مورد ECN42 تئوری و واقعی نشان داد که بین این دو پارامتر همبستگی مثبت در سطح 01/0 وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ΔECN42, دما, اسیدهای چرب, روغن زیتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044527,
author = {آهنگربنادکوکی سمانه and پیروای ونک زهرا and حدادخداپرست, محمدحسین and حامد صفافر},
title = {اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {39},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {43--48},
numpages = {5},
keywords = {ΔECN42، دما، اسیدهای چرب، روغن زیتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی
%A آهنگربنادکوکی سمانه
%A پیروای ونک زهرا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A حامد صفافر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2013

[Download]