تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (4), سال (2014-4) , صفحات (235-258)

عنوان : ( تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مریم زارعی , مرضیه السادات رباط جزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که هر مشتری دیدگاه ها و انتظارات خاص خود را از خدمت دارد، برای شناسایی مشخصه های اصلی و مهم رضایت از دید مشتریان باید نیازها و انتظارات مشترک مشتریان را در نظر گرفت. بدون شک سازمان هایی که سریعتر و بهتر از رقبا نیازها و خواسته های مشتریان را تشخیص داده و منطبق و بلکه فراتر از انتظارات مشتری خدمات خود را ارائه نماید پیروز این میدان خواهند بود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش واسط تفاهم می باشد. دراین پژوهش شرایط عاطفی کارکنان در دو بعد ارزیابی احساسات مشتریان و کنترل احساسات مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و LISREL استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 384 نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی ازتایید نقش میانجی تفاهم دررابطه بین شرایط عاطفی کارکنان و رضایت مشتریان و نیز شرایط عاطفی کارکنان و وفاداری مشتریان است. به علاوه شرایط عاطفی کارکنان به طور مستقیم با تفاهم، رضایت مشتریان و وفاداری آن ها؛ تفاهم با رضایت مشتریان و وفاداری آن ها و همچنین رضایت با وفاداری مشتریان رابطه معناداری دارند.

کلمات کلیدی

, شرایط عاطفی کارکنان, تفاهم, رضایت مشتریان, وفاداری مشتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044605,
author = {پورسلیمی, مجتبی and حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا and مریم زارعی and مرضیه السادات رباط جزی},
title = {تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {April},
issn = {2228-7744},
pages = {235--258},
numpages = {23},
keywords = {شرایط عاطفی کارکنان، تفاهم، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا
%A مریم زارعی
%A مرضیه السادات رباط جزی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]