سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ )

نویسندگان: نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدحسین حدادخداپرست , محمدجواد وریدی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک در سطوح 1% و 2% بر شمارش کلی میکروبی و همچنین خواص ظاهری لاشه مرغ 0 درجه سانتی - (رنگ- بو) مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، نمونه های شاهد به مدت 10 دقیقه در آب معمولی با دمای 4 گراد نگه داشته شدند، نمونه های دیگر نیز به مدت 10 دقیقه به ترتیب تحت اثر اسید لاکتیک 1%، اسید لاکتیک 2% ، اسید استیک 0 درجه سانتی گراد قرار گرفتند، سپس نمونه های تیمار شده با سطوح مختلف اسید لاکتیک و اسید - %1 و اسید استیک 2% با دمای 4 استیک از لحاظ توتال کانت میکروبی و خواص ظاهری با نمونه های شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند، نتایج آزمایشات نشان داد که هر اثر تخریبی کمتری نسبت به (p< دو اسید به یک میزان در کاهش بار میکروبی موثر هستند و اسید لاکتیک به طور معنی داری( 0.05 اسید استیک بر روی خواص ظاهری (رنگ و بو )لاشه مرغ دارد.

کلمات کلیدی

, اسید استیک, اسید لاکتیک, خواص ظاهری, شمارش کلی میکروبی, لاشه مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044951,
author = {کاظمی طاسکوه, نعیمه and حدادخداپرست, محمدحسین and وریدی, محمدجواد and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {اسید استیک، اسید لاکتیک، خواص ظاهری، شمارش کلی میکروبی، لاشه مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ
%A کاظمی طاسکوه, نعیمه
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A وریدی, محمدجواد
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]