پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (79-96)

عنوان : ( مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis) )

نویسندگان: یونس زاهدی دیزج یکان , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی دو عضله طویل سینه ای pH شتر یک کوهانه ایرانی تعیین و با هم مقایسه گردید. میانگین (BF) و دو سر ران LT 6) بالاتر از عضله / طی 14 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانت یگراد ( 03 BF عضله 5/63 ) بود. ) LT 5/74 ) بالاتر از ) BF نهایی pH همچنین .(p<0/ 5/96 ) بود ( 05 ) و بین (p<0/ آن کمتر بود ( 05 (a*) و مقدار قرمزی BF بیشتر از LT (L*) روشنایی با گذشت زمان .(p>0/ دو عضله اختلاف معنی داری وجود نداشت ( 05 (b*) مقدار زردی .(p<0/ کاهش یافت ( 05 a* در هر دو عضله افزایش و b* و L* ، تا روز 14 نگهداری و افت خونابه LT به طور معنی داری بیشتر از BF مقدار رطوبت خروجی و افت پخت در در دو عضله اختلاف معنی داری با هم نداشتند. در مدت 14 روز نگهداری، مقدار رطوبت خروجی هر دو عضله کاهش، افت پخت در هر دو عضله تا روز هفتم نگهداری افزایش و نیروی برشی وارنر-براتزلر .(p<0/ سپس کاهش و افت خونابه افزایش یافت ( 05 BF بیشتر از LT (MFI) و شاخص تخریب میوفیبریل LT بیشتر از BF در (WBSF)هر دو عضله در مدت 14 روز نگهداری به ترتیب کاهش MFI و WBSF .(p<0/ بود ( 05 و بیشترین (p<0/ بود ( 05 BF بیشتر از LT طول سارکومر .(p<0/ و افزایش یافتند ( 05 کاهش طول در 24 ساعت اول اتفاق افتاد.

کلمات کلیدی

, شتر یک کوهانه, عضله دو سر ران, طویل سینه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045439,
author = {زاهدی دیزج یکان, یونس and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی},
title = {مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis)},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0937},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {شتر یک کوهانه، عضله دو سر ران، طویل سینه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis)
%A زاهدی دیزج یکان, یونس
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]