پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (283-296)

عنوان : ( مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی )

نویسندگان: مهناز شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی شهیدی نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از سیستم استنتاج فازی (ANFIS) جهت پیشگویی شار تراوه به عنوان تابعی از عوامل فیزیکو شیمیایی و پارامتر های عملیاتی در طی اولترافیلتراسیون شیر استفاده شده است. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول فیبر توخالی با غشاء پلی اترسولفون و MWCO حدود 10 کیلو دالتون استفاده شد و شیر با خصوصیات فیزیکو شیمیایی مختلف شامل pH در پنج سطح (6/5، 6، 6/6، 9/6 و 6/7) و غلظت کلرید سدیم در سه سطح (03/0، 06/0 و 12/0) و تحت شرایط عملیاتی مختلف شامل فشار در عرض غشاء (TMP) در سه سطح (3/0 ، 6/0 و 1 اتمسفر)، دمای فرایند در سه سطح (30 ، 40 و50 درجه سانتی گراد)، و سرعت جریان در سه سطح (10 ، 30 و46 متر بر ثانیه) توسط این غشاء فراوری گردید. برای مدلسازی اثر پارامترهای عملیاتی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیر بر شار تراوه اولترافیلتراسیون ابتدا داده های تجربی تصادفی شد. سپس 30 درصد داده ها برای یادگیری، 30 درصد داده ها برای ارزیابی و 40 درصد داده ها برای آزمون مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مدلسازی شار تراوه اولترافیلتراسیون شیر نشان داد که روش مدلسازی نروفازی به خوبی قادر است شار تراوه را در شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف پیش بینی نماید و نتایج مدلسازی نشان داد که همبستگی خوبی (به طور متوسطR=0.93 ) بین داده های پیشگویی شده و داده های تجربی وجود دارد

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, شار تراوه, شیر, مدلسازی نروفازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045633,
author = {مهناز شهیدی نوقابی and رضوی, سیدمحمدعلی and مصطفی شهیدی نوقابی},
title = {مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0937},
pages = {283--296},
numpages = {13},
keywords = {اولترافیلتراسیون، شار تراوه، شیر، مدلسازی نروفازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی مختلف به روش نرو-فازی
%A مهناز شهیدی نوقابی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]