علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (9), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (53-62)

عنوان : ( بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال )

نویسندگان: ناصر صداقت , مهدی محمدحسینی , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: رشد میکروبی مهم‌ترین ‌دلیل فساد گوشت و فراورده‌های گوشتی است که ضمن تغییر بافت و مزه‌ فرآورده خسارت اقتصادی و مسمومیت نیز به‌دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی خواص ضدمیکربی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ (گشنیز و پوست ‌‌لیموترش) و تأثیر آن در کاهش بار میکربی گوشت گوسفند می‌باشد. مواد و روشها: فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC) با افزودن اسانس‌های گشنیز و ‌لیموترش در چهار سطح (1/0، 2/0، 3/0 و 4/0درصد حجمی/حجمی محلول‌ فیلم) تهیه و اثر آنها در محیط آگار بر روی بار میکربی کل، باکتری‌ استافیلوکوکوس‌اورئوس، اشرشیاکلی و سودوموناس‌آئوروژنس بررسی شد. فیلم CMC حاوی 4/0درصد اسانس گشنیز یا اسانس لیموترش و فیلم فاقد اسانس روی گوشت پیچیده و از نظر بار میکروبی (بار میکربی کل، باکتری‌های استافیلوکوکوس، کلی‌فرم و سودوموناس) و pH با نمونه شاهد در طول 8 روز نگهداری در دمای یخچال (C°1±4) مقایسه شد. یافتهها: فیلم‌های حاوی اسانس گشنیز و لیموترش در محیط کشت آگار در مقابل میکروارگانیسم‌های اشرشیاکلی و سودوموناس‌آئوروژنس خاصیت ضدمیکربی داشتند، اما تأثیر معنی‌داری بر باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس نداشتند. فیلم CMC باعث کاهش بار میکربی کل و باکتری‌های سودوموناس، کلی‌فرم و استافیلوکوکوس گوشت شد و عملکرد فیلم حاوی اسانس بهتر از فیلم فاقد اسانس بود (05/0P<). تأثیر ضدمیکربی اسانس لیمو بر سودوموناس به‌طور ‌معنی‌داری بیش‌تر از اسانس گشنیز بود. حضور فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز باعث کاهش pH گوشت شد. نتیجه گیری: فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز-اسانس لیموترش با کاهش بار میکربی گوشت، تخریب بافت و افزایش pH را به تعویق انداخت. لذا این فیلم می‌تواند به‌عنوان یک پوشش اقتصادی و زیست‌تخریب‌پذیر برای افزایش ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال پیشنهاد شود.

کلمات کلیدی

, کربوکسی‌متیل‌سلولز, اسانس گشنیز, گوشت گوسفند, اسانس لیموترش, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045802,
author = {صداقت, ناصر and محمدحسینی, مهدی and خشنودی نیا, سارا and حبیبی نجفی, محمدباقر and کوچکی, آرش},
title = {بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال},
journal = {علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه},
year = {2015},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-7756},
pages = {53--62},
numpages = {9},
keywords = {کربوکسی‌متیل‌سلولز، اسانس گشنیز، گوشت گوسفند، اسانس لیموترش، ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال
%A صداقت, ناصر
%A محمدحسینی, مهدی
%A خشنودی نیا, سارا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A کوچکی, آرش
%J علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه
%@ 1735-7756
%D 2015

[Download]