پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (129-142)

عنوان : ( بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ )

نویسندگان: فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , محمد نوشاد , محمد خلیلیان موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش سطح پاسخ به منظور تعیین نقاط بهینه فرآیند خشک کردن پاششی آب انار، جهت دست یابی به کمینه مقدار محتوی رطوبتی، فعالیت آب و شاخص روشنایی و بیشینه مقدار فنل کل، مقدارکل آنتوسیانین و اندازه ذرات مورد استفاده قرار گرفت.0/3- 1/ 120 درجه سانتی گراد)، دبی خوراک ( 1 - دمای هوای ورودی خشک کن ( 170 0)، فاکتورهایی بودند که /6- 0/ میلی لیتر بر ثانیه) و نسبت آب میوه به مالتودکسترین ( 8 تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته طی خشک کردن پاششی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز و تجزیه رگرسیون خطی چند گانه، برای هر پاسخ انجام پذیرفت. (ANOVA) واریانس در شرایط بهینه به دست آمده (دمای ورودی خشک کن 170 درجه سانتی گراد، نسبت 0 میلی لیتر بر ثانیه)، میزان محتوی / 0 و دبی خوراک 55 / آب میوه به مالتودکسترین 6 رطوبتی، فعالیت آب، شاخص روشنایی، فنل کل، مقدار کل آنتوسیانین و اندازه ذرات به 607/836 ،85/0287 ،8/4655 ،(g مقدار آب /g 4 % (وزن نمونه / ترتیب 687 1 گرم نمونه/ سیانیدین - 3 گلوکوسید ) 3/ (میلی گرم اسید گالیک در گرم نمونه)، 7762 41 (میکرومتر) مشخص شد. / و 7944 (mg

کلمات کلیدی

, انار, بهینه یابی, خشک کن پاششی, روش سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046203,
author = {شهیدی, فخری and وریدی, مهدی and محبی, محبت and نوشاد, محمد and خلیلیان موحد, محمد},
title = {بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0937},
pages = {129--142},
numpages = {13},
keywords = {انار، بهینه یابی، خشک کن پاششی،روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, مهدی
%A محبی, محبت
%A نوشاد, محمد
%A خلیلیان موحد, محمد
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]