بیست ودومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ )

نویسندگان: جلال احسانی , محمد محسن زاده , سعید خان زادی , عبداله جمشیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻨﯽ آﭘﻮﻟﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف از ﻣﻮاد ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ، ﻇﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ/ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﮐﺎﻏﺬی و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮع ﺗﺘﺮاﭘﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ اﻧﺒﺎری اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه (MAP) ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ ﻓﻀﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺘﻮزان در ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ 75/25 (CO2/N2) ،M2 95/5 (CO2/N2) ،M1 50/50 (CO2/N2) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ CO2:N2:O2 از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎزﻫﺎی 4 2 2 2 3 M و ( M 30/65/5 (CO /N /O ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در دﻣﺎی C°8 ﺑﺮای 8 روز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ- M3 و M2 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی (MAP) ﻫﺎی ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ، ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ CO2 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺘﻮزان در ﻃﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه (MAP) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯿﺘﻮزان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺘﻮزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه (MAP)، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺎﯾﻮر دی ﻻت، رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

کلمات کلیدی

, اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ, ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی, ﭘﻨﯿر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046758,
author = {احسانی, جلال and محسن زاده, محمد and خان زادی, سعید and جمشیدی , عبداله},
title = {ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ},
booktitle = {بیست ودومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﭘﻨﯿر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ
%A احسانی, جلال
%A محسن زاده, محمد
%A خان زادی, سعید
%A جمشیدی , عبداله
%J بیست ودومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]