پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (331-346)

عنوان : ( بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب )

نویسندگان: جلال محمدزاده , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مانو پروتئین، با ساختاری متشکل از واحد های مانوزیل متصل به پروتئین از دیواره سلولی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوسا ستخراج و خالص سازی شد. پس از تعیین ،1 ،0/75 ،0/5 ،0/ برخی از خصوصیات آن، به منظور بررسی تاثیر مانو پروتئین، ( 25 1 درصد وزنی/حجمی) بر شاخص های کیفی و پایداری امولسیون در / 1/25 و 5 21 و 28 روز در دمای 5 درجه سانتی گراد، امولسیونی به نسبت ،14 ،7 ، زمان های 1 وزنی 80:20 (روغن/محلول امولسیفایری) با استفاده از فرآیند فر اصوت تهیه گردید. 0 تا / نتایج حاکی از این بود که کشش سطحی و بین سطحی با افزایش غلظت از 25 1/25 درصد بطور معنی داری کاهش یافت، اما بار الکتریکی سطحی روند افزایشی نشان داد. منحنی های توزیع اندازه قطرات برای همه نمونه ها، تک قله ای و تقریبا نرمال بود و 1درصد به صورت باریک با کمترین پهنا، دیده شد. نگهداری امولسیون در / در غلظت 25 0 تا 1 / طول مدت چهار هفته، سبب افزایش معنی دار اندازه قطرات در نمونه های 25 درصد شد که در غلظت های بالاتر از 1 درصد، معنی دار نبود. بررسی خصوصیات رئولوژیکی امولسیون ها نیز مشخص ساخت که افزایش غلظت، باعث کاهش شاخص رفتار جریان، افزایش ضریب قوام و گرانروی ظاهری شده و نمونه ها رفتاری غیر نیوتنی و روان شونده با برش، را از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

امولسیون رفتار جریان مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046998,
author = {محمدزاده, جلال and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and رسول کدخدایی and کوچکی, آرش},
title = {بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0937},
pages = {331--346},
numpages = {15},
keywords = {امولسیون رفتار جریان مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب
%A محمدزاده, جلال
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A رسول کدخدایی
%A کوچکی, آرش
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2015

[Download]